Strategisk kriskommunikation i sociala medier

Det råder ingen tvekan om att traditionella och sociala medier samspelar, engagerar och påverkar såväl individers som organisationers vardag. Kommunikationen går allt snabbare och involverar fler. Kraven på transparens ökar i takt med förändrade kommunikationsvanor och nya tekniska möjligheter. Att hantera, undvika eller lindra effekterna av en kris är idag en självklar del i kommunikationen. Vad som ”är” en kris är ofta en subjektiv upplevelse som bestäms av omvärlden. Det innebär i praktiken att det kan finnas många olika bilder av krisen. Organisationen kan kommunicera ”sin egen”, men det räcker sällan.

Idag är förväntningarna större på krisens ledare, medarbetare och kommunikatörer. Strategier, planer och beslutsprocesser för organisationens kriskommunikation måste uppdateras eller göras om, för att bli ändamålsenliga och användbara. Det kan ta tid.

Under tiden uppstår det en krissituation, som behöver hanteras. Du får uppdraget att samordna och hantera den operativa kriskommunikationen under krisen. Allt du gör och säger påverkar både ditt och din organisations förtroendekapital. Vad gör du?

I dialogseminarium, scenarioövningar och kurser som anordnas av Krisinstitutet får du chansen att prova,  diskutera och lära av andra. Teori blandas med praktik, exempel och erfarenhetsutbyte.

Svenska Institutet för Kriskommunikation genomför även diplomutbildningar i kriskommunikation. Nästa diplomutbildning planeras till i januari 2015.

Tips: Följ media, lär av aktuella kriser, som ”FOI-krisen” #uppdraggranskning