Om Krisinstitutet

Krisinstitutet arbetar med krishantering i förebyggande syfte, när något oönskat sker eller efter att en kris har skett och behöver bearbetas. Vi jobbar även med lärandet av en kris, utveckling och utbildning.

Krisinstitutet drivs som ett nätverk bestående av individer med mångårig erfarenhet av krisberedskap, krishantering och krisbearbetning som stöttar individer, företag och organisationer som vill:

Förebygga kriser för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor.
Effektivisera kriskommunikation för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris.
Bearbeta kriser för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen.
Lära av kriser för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter.

Ändamål

Krisinstitutets främsta syften är att sprida kunskap och öka medvetenheten inom krisberedskap, krishantering och kriskommunikation hos företag, organisationer och offentlig verksamhet, samt fastställa och vidmakthålla kriterier för diplomering av kriskommunikatörer och certifiering av organisationer och utfärda diplom för dem som godkänts. Därtill utbildar och kvalitetssäkrar vi diplomerings- och certifieringsutbildningar som bedrivs i föreningens namn.

Föreningsstadgar 20170911

Integritetspolicy Föreningen Krisinstitutet

Här kan du ta del av GDPR, Föreningen Krisinstitutets integritetspolicy (pdf):

Integritetspolicy_180926

Krisinstitutets etiska regler

Krisinstitutets etiska regler – fastställda av styrelsen 2018-10-23:

  • Stödja införandet av och uppmuntra efterlevnaden av tillämpliga standarder och förfaranden för effektiv styrning och hantering av kommunikationsförmågan utifrån ett riskhanteringsperspektiv
  • Utföra sina arbetsuppgifter med objektivitet, saklighet och i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och bästa branchpraxis
  • Möta intressenternas förväntningar på ett lagligt och etiskt oantastligt sätt, utan att på något sätt diskreditera den egna organisationen, sitt eget yrke eller föreningen Krisinstitutet
  • Upprätthålla skyddet och sekretessen av känslig information som hanteras, såvida inte informationen på annat sätt lagligen offentliggjorts eller kan anses vara allmänt känd. Sådan känslig information, som inkluderar uppgifter som kan kränka en persons integritet eller på annat sätt skada en person eller en organisation, får inte användas för egen personlig vinning eller tillgängliggöras för obehöriga
  • Upprätthålla kompetensen inom sina respektive områden och att endast acceptera att utföra de aktiviteter som rimligen kan förväntas slutföras med acceptabelt resultat och utifrån nödvändig kunskap och kompetens
  • Informera tillämpliga parter om resultaten av utförda arbeten, inklusive alla kända väsentliga fakta som, om de inte tillgängliggörs, kan snedvrida resultatet av kommande kommunikationsinsatser
  • Stödja kollegor för att förbättra deras kunskap och förståelse för styrning och hantering av kommunikationsförmågan utifrån ett riskhanteringsperspektiv.