Certifierad Kriskommunikatör

Certifierad Kriskommunikatör är en personlig certifiering som ges av föreningen Krisinstitutet. Certifieringen utgör ett kvalitetsbevis på att certifikatsinnehavaren över tid uppfyller relevanta krav för att i en föränderlig värld kunna utveckla, vidmakthålla och leda en organisations förmåga att kommunicera på ett sätt som skyddar varumärket mot negativa konsekvenser från olika slags händelser.

En Certifierad Kriskommunikatör har kunskap och förmåga att – utifrån den egna organisationens förutsättningar och villkor – utveckla och systematiskt upprätthålla en relevant verktygslåda, i form av processer, rutiner och åtgärder, för att möta olika intressenters behov av kommunikation innan, under och efter en kris. En kommunikation som kan fungera över tid i den dagliga verksamheten, såväl under normala förhållanden som vid störningar och i pressade krissituationer.

Vad ingår i certifieringen?

Följande kompetensområden ingår i Certifierad Kriskommunikatör:

 • Identifiera risker och analysera dess möjliga konsekvenser
 • Förebyggande och förberedande arbete
 • Upptäcka potentiella kriser
 • Strategisk kommunikation
 • Intressent- och målgruppsanalys
 • Kanalval
 • Operativt kommunikationsarbete under en kris
 • Kriskommunikationens efterarbete
 • Förbättringsarbete och krisövningar
 • Individens kommunikation – språk och retorik i krisen
 • Den personliga krishanteringen

Vem kan bli certifieringsmedlem?

Krisinstitutets certifiering är för dig som redan arbetar med krishantering och/eller kriskommunikation och har ett gediget intresse för frågorna. Du ser värdet av ett metodiskt krisarbete och vill vara förberedd när en kris uppstår. Med din kompetens kan du ge stöd till företag, organisationer, myndigheter, föreningar med flera som vill jobba proaktivt med krisarbete.

Krisinstitutets krav

För att bli certifieringsmedlem behöver du skicka in en ansökan där det utöver namn, organisation, kontaktuppgifter, etc. tydligt framgår att:

 • du har minst tre års erfarenhet inom området, som kommunikatör / kriskommunikatör eller motsvarande roll med uttalat ansvar för att förebygga, hantera, kommunicera eller leda ett krisarbete.
 • du har genomfört ett godkänt skriftligt prov i kriskommunikation från Krisinstitutets diplomutbildning (eller motsvarande). Godkännandet får inte vara äldre än tre år.
 • du förbinder dig att följa Krisinstitutets etiska regler och kontinuerligt visa att du uppfyller kompetenskraven för certifieringsmedlemskapet.
 • Ansökan ska vara undertecknad av dig som sökande och av en person som faktamässigt kan vidimera dina kunskaper i kriskommunikation.

Här kan du ladda ned ansökan. Fyll i, skriv under och skicka in till cert[at]krisinstitutet.se. Certifieringsmedlemskapet fastställs vid ordinarie styrelsemöte varefter medlemsavgiften faktureras. Certifikatet skickas när avgiften är betald. Medlemsavgiften fastställs årligen av styrelsen. För 2020 är den 900 kronor. En certifieringsmedlem är en fullvärdig medlem av Föreningen Krisinstitutet.

Fortsatt certifieringsmedlemskap

En certifierad Kriskommunikatör behöver hålla sig uppdaterad inom kriskommunikation för att säkerställa att kommunikationsförmågan upprätthålls i en föränderlig omvärld. För att upprätthålla medlemskapet som certifieringsmedlem krävs att medlemmen:

 • kontinuerligt underhåller och vidareutvecklar kompetensen inom området. Certifieringsmedlemmen ska kunna styrka ett aktivt arbete eller utbildningsinsatser, motsvarande sammanlagt minst 30 timmar årligen.
 • efterlever Krisinstitutets etiska regler.
 • betalar medlemsavgiften.
 • senast den 31 januari varje år inkomer med en rapport från föregående kalenderår som visar hur kraven uppfyllts. I den årliga rapporten ska fördelningen av antalet timmar från vad som gjorts tydligt framgå, likväl certifieringsmedlemmens namn och certifikatnummer. Även aktuella kontaktuppgifter och var medlemmen har jobbat/inhämtat årets kunskaper. Godkända aktiviteter är:
  • Aktivt arbete för föreningen Krisinstitutet. Maximalt 25 timmar får tillgodoräknas.
  • Genomförda utbildningsinsatser inom området. 2 x kurstiden får tillgodoräknas vid det första kurstillfället, därefter 1,5 x kurstiden för efterföljande kurstillfällen för samma kurs. Maximalt 30 timmar får tillgodoräknas för samma kurs.
  • Framtagande av utbildningsmaterial inom området. För framtagande av utbildningsmaterial får tillgodoräknas med 25 timmar oavsett faktisk tidsåtgång. För uppdatering/vidareutveckling av befintligt utbildningsmaterial får tillgodoräknas med 5 timmar oavsett faktisk tidsåtgång.
  • Genomgått vidareutbildning inom området. Maximalt 30 timmar får tillgodoräknas.
  • Utvecklat/vidareutvecklat en organisations kriskommunikationsförmåga. Maximalt 30 timmar får tillgodoräknas.
  • Innehaft en ledande roll inom en organisation vid kommunikation med externa intressenter, under hantering av större incidenter riktade mot organisationen ifråga. Maximalt 30 timmar får tillgodoräknas.

Efter att rapporten har gåtts igenom och godkänts faktureras medlemsavgiften och ett förnyat certifikat kan skickas (när betalningen är gjord). Det förnyade certifikatet gäller till den 31 mars året efter förnyandet.

I de fall Krisinstitutet finner, och efter ev. begäran om kompletteringar, att certifieringsmedlemmen inte möter ställda villkor omvandlas medlemskapet till ett ordinarie medlemskap och certifikatsinnehavarens namn stryks från Krisinstitutets databas över certifieringsinnehavare. Medlemmen har då möjlighet att inom 12 månader ansöka om att återfå sin tidigare medlemsstatus. Ansökan ska påvisa korrigerande åtgärder – kommer att prövas och beslutas vid ord. styrelsemöte.

Anmälan om fortsatt medlemskap som Certifierad Kriskommunikatör.