Styrelse

Styrelsen företräder föreningen Krisinstitutet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen består av:

Magnus Ek, ordförande

Maria Langen, vice ordförande

Andreas Henriksson, ledamot

Sverre Sverredal, kassör

P-O Carlsson, utvecklings- och certificeringsansvarig

Helena Gibson Ek, suppleant

Anna Norman, revisor

Diplomerings- och utbildningsansvarig:

Maria Langen

Sverre Sverredal

Ta del av föreningens stadgar