Styrelse

Styrelsen företräder föreningen Krisinstitutet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen består av:

Maria Langen, ordförande

Magnus Ek, vice ordförande, valberedning- och medlemsansvarig

Sverre Sverredal, kassör

P-O Carlsson, utvecklings- och certificeringskonceptansvarig

Robin von Euler, suppleant

Helena Gibson Ek, suppleant

Andreas Henriksson, revisor

Diplomerings- och utbildningsansvarig:

Maria Langen

Sverre Sverredal

Ta del av föreningens stadgar